ការបញ្ចូលគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន Digi និងក្រុមហ៊ុន SingMeng   ព័ត៌មានលំអិត

Digi Internet

 
អ៊ីនធើណិតគេហដ្ខានល្អបំផុតនៅកម្ពុជា
 

$ 15 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

9 UPTO
Mbps
 

CONNECT

$ 19 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

12 UPTO
Mbps
 

CONNECT

$ 29 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

15 UPTO
Mbps
 

CONNECT

លក្ខណៈពិសេស

ល្បឿនក្នុងស្រុក

ល្បឿន 50 Mbps ភ្ជាប់ផ្ទាល់មកកាន់គេហទំព័រក្នុងស្រុក

Share your memories

បញ្ជូន រូបភាព និង វីឌីអូ ជាមួយល្បឿនរហូតដល់ 100 Mbps

ល្បឿនពេលយប់

ល្បឿនបន្ថែម 100 Mbps ទាញយកទិន្នន័យធំៗពីម៉ោង 12យប់ - 7ព្រឹក

Digi TV

 
អ៊ីនធើណិតគេហដ្ខានល្អបំផុតនៅកម្ពុជា
 

គម្រោងសេវាទូរទស្សន៍កម្សាន្ត តំលៃ$8/ខែ

  • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយផ្ទាល់ 85+
  • រីករាយជាមួយនឹងការទស្សនា រឿង រឿងភាគ ខ្សែភាពយន្តល្បី
  • រឿងកប្លែង នៅលើប៉ុស្តិ៍ ខ្មែរ ចិន នឹង ប៉ុស្តិ៍លោកខាងលិច
  • Direct access to YouTube, YouKu & Ted Apps

លក្ខខណ្ឌ

  • ប្រាក់កក់: $30
  • សេវាកម្មតម្លើង: $20
  • មិនទាន់រាប់បញ្ជូលជាមួយ VAT 10%
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

លក្ខណៈពិសេស

ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយផ្ទាល់ 120+

ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយផ្ទាល់ 120+

មើលវីឌីអូតាមតម្រូវការ

មើលវីឌីអូតាមតម្រូវការ

ការរចនាងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ការរចនាងាយស្រួលប្រើប្រាស់

មុនងារមើលត្រឡប់ក្រោយ ៧ថ្ងៃ

មុនងារមើលត្រឡប់ក្រោយ ៧ថ្ងៃ

ភ្ជាប់បានគ្រប់សេវាអុីនធើណិត

ភ្ជាប់បានគ្រប់សេវាអុីនធើណិត

មើលកម្មវីធី YouTube, YouKu

មើលកម្មវីធី YouTube, YouKu

Digi Plus

 
(អ៊ីនធើណិត + សេវាទូរទស្សន៍ Digi TV)
 

$ 21 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

9 UPTO
Mbps
 

CONNECT

$ 25 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

12 UPTO
Mbps
 

CONNECT

$ 35 .99
month  

ពត៌មានលំអិត

15 UPTO
Mbps
 

CONNECT

មធ្យោបាយបង់ប្រាក់

Pay through Wing
Pay through PayGo
Pay through PiPay
Pay through TrueMoney
Pay through ABA Bank
Pay through SmartLuy

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសារជាអក្សរ ឬទំនាក់ទំនងក្រុមបច្ចេកទេស យើងខ្ញុំនឹងនៅទីនេះរង់ចំាជួយលោកអ្នក ២៤ម៉ោង រៀងរាល់ថ្ងៃ