ការបញ្ចូលគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន Digi និងក្រុមហ៊ុន SingMeng   ព័ត៌មានលំអិត

គម្រោងអុីនធើណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម

អុីនធើណិតល្បឿនលឿន

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការធានាថា លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាថែទាំយ៉ាងល្អប្រសើរ និងទទួលបានល្បឿនដ៏លឿនទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ទោះបីលោកអ្នកត្រូវការអុីនធើណិតសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញតាមអនឡាញជាមួយកំរិតរូបច្បាស់ ឬ ប្រើប្រាស់អុីម៉ែល និងទទួលបានល្បឿនអុីនធើណិតសម្រាប់អាជីវកម្មដែលអ្នកគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងល្បឿនបញ្ជូន និងល្បឿនទាញយកដែលមានល្បឿនលឿនហើយមិនទាក់។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចស្នើរយកគម្រោងល្បឿនថ្វេរដង នៅពេលវេលាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការចាំបាច់ ព្រមទាំងមានល្បឿនបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យ និងល្បឿនភ្ជាប់ផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេស

  • អុីនធើណិតល្បឿនលឿន
  • ល្បឿនទ្វេដងតាមពេលវេលាដែលលោកអ្នកចង់បាន
  • បណ្តាញណិតវើកដែលជឿទុកចិត្ត
  • សេវាអុីនធើណិតដែលជឿទុកចិត្ត និងមានល្បឿនលឿន
  • ល្បឿនទាញយកលឿន និងល្បឿនបញ្ជូនកាន់តែរហ័សជាមួយតំលៃសមរម្យសម្រាប់លោកអ្នក

លក្ខណៈពិសេស

អុីនធើណិតល្បឿនលឿន

អុីនធើណិតល្បឿនលឿន

ល្បឿនទ្វេដងតាមតម្រូវការ

ល្បឿនទ្វេដងតាមតម្រូវការ

បណ្តាញណិតវើកដែលជឿទុកចិត្ត

បណ្តាញណិតវើកដែលជឿទុកចិត្ត

សេវាអុីនធើណិតដែលជឿទុកចិត្ត

និងមានល្បឿនលឿន

ភ្ជាប់ឥឡូវ

ល្បឿនទាញយកលឿន និងល្បឿនបញ្ជូនក៏កាន់តែរហ័ស

ជាមួយតំលៃសមរម្យសម្រាប់លោកអ្នក។

ទទួលសារថ្មីៗ

Sign up to our newsletter to receive our news and events

ស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

បញ្ចូលទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការផ្តល់សេវាក្នុងទីតាំងរបស់អ្នកនិងតារាងតម្លៃ។

Business Sales

យើងនឹងបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មឌីជី​ មាននៅតំបន់របស់អ្នកឬយ៉ាងណា?

យើងនឹងទទួលពីតម្រូវការរបស់អ្នករួចយើងនឹងផ្តល់គំនិតល្អប្រសើរជាង ដូចជា អ៊ីនធើណិត សេវាទូរទស្សន៍ និងសេវាទូរស័ព្ទ VoIP

អ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ អនុសាសន៍និងតម្លៃផ្អែកលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍ជាមួយតម្លៃសមរម្យ

AT AN AFFORDABLE PRICE

តម្លើងជាមួយឩបករណ៍ និងតភ្ជាប់សេវាកម្ម

សេវាថែទាំដ៏ល្អបំផុត

ការធានាការតិត្ថិភាពរបស់អតិថិជន

មានចម្ងល់អ្វីបន្ថែម?