ការបញ្ចូលគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន Digi និងក្រុមហ៊ុន SingMeng   ព័ត៌មានលំអិត

គម្រោងអ៊ីនធើណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម

អ៊ីនធើណិតល្បឿលឿន

យើងនឹងធ្វើការធានាថា អ្នកនឹងទទួលបានសេវាថែទាំយ៉ាងល្អប្រសើរ និង ទទួលបានល្បឿនដ៏លឿនទៅតាមតម្រូវអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ទោះបីអ្នកត្រូវការអ៊ីនធើនិតសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញតាមអនឡាញជាមួយកំរិតរូបច្បាស់ ឬ មើលអ៊ីម៉េល និង ទទួលបានល្បឿន អ៊ីនធើណិតសម្រាប់អាជីវកម្មដែលអ្នកគួរប្រើសម្រាប់អ្នក ជាំមួយ និងល្បឿន បញ្ជូន និង ល្បឿនទាញយកដែលមានល្បឿនលឿនហើយមិនទាក់ ជាមួយនេះផងដែលលោកអ្នកអាចស្នើរយកគម្រោងល្បឿនថ្វេរដង នៅពេលវេលាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការចាំបាច់ ព្រមទាំងមានល្បឿនបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យ និង ល្បឿនភ្ជាប់ផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេស

  • អ៊ីនធើណិតល្បឿលឿន
  • ល្បឿនទ្វេដងតាមពេលវេលាដែលអ្នកចង់បាន
  • បណ្តាញណេតវើកដែលជឿទុកចិត្ត
  • សេវាអ៊ីនធើណិតដែលជឿទុកចិត្ត និង មានល្បឿនលឿន
  • ល្បឿនទាញយកលឿន និង ល្បឿនបញ្ជូនក៏កាន់ដែលរហ័ស ជាមួយតំលៃសមរម្យសម្រាប់អ្នក

លក្ខណៈពិសេស

អ៊ីនធើណិតល្បឿលឿន

អ៊ីនធើណិតល្បឿលឿន

ល្បឿនទ្វេដងតាមតម្រូវការ

ល្បឿនទ្វេដងតាមតម្រូវការ

បណ្តាញណេតវើកដែលជឿទុកចិត្ត

បណ្តាញណេតវើកដែលជឿទុកចិត្ត

សេវាអ៊ីនធើណិតដែលជឿទុកចិត្ត

និង មានល្បឿនលឿន

ភ្ជាប់ឥឡូវ

ល្បឿនទាញយកលឿន និង ល្បឿនបញ្ជូនក៏កាន់ដែលរហ័ស

ជាមួយតំលៃសមរម្យសម្រាប់អ្នក។

ទទួលសារថ្មីៗ

Sign up to our newsletter to receive our news and events

ស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

បញ្ចូលទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការផ្តល់សេវាក្នុងទីតាំងរបស់អ្នកនិងតារាងតម្លៃ។

Business Sales

យើងនឹងបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មឌីជី​ មាននៅតំបន់របស់អ្នកឬយ៉ាងណា?

យើងនឹងទទួលពីតម្រូវការរបស់អ្នករួចយើងនឹងផ្តល់គំនិតល្អប្រសើរជាង ដូចជា អ៊ីនធើណិត សេវាទូរទស្សន៍ និងសេវាទូរស័ព្ទ VoIP

អ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ អនុសាសន៍និងតម្លៃផ្អែកលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍ជាមួយតម្លៃសមរម្យ

AT AN AFFORDABLE PRICE

ដំឡើងជាមួយឩបករណ៍ និង ភ្ជាប់សេវាកម្ម

សេវាថែទាំងដ័ល្អបំផុត

ការធានាការតិត្ថិភាពរបស់អតិថិជន

មានចម្ងល់អ្វីបន្ថែម?