ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 (ទូរស័ព្ទ & ទូរសារ)
ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក  
គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក

* ប្រធានបទ: * លេខគណនី:   
* ឈ្មោះអាជីវកម្ម:
* ឈ្មោះទំនាក់ទំនង:
* លេខទូរស័ព្ទ:
* អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល:
យោងតាមអនុសាសន៌​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន:“គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ននោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រលំ”