ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 (ទូរស័ព្ទ & ទូរសារ)
ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក  
គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ឌីជីក្លឹប

សន្សំសំចៃជាមួយឌីជី ក្នុងការទិញទំនិញ ការញ៉ាំអាហារ ការថែរក្សាសុខភាពនិងសំរស់ ព្រមទាំងសេវាកំសាន្តនានា

អតិថិជននីមួយៗមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់កាតឌីជីក្លឹបទាំងអស់ ដោយពួកគេនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃភ្លាមៗពីហាងជាង១៥០ដែលមានដូចជា៖ ហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន និងទីកន្លែងដ៏ទៃ​ទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់ឌីជីឥលូវនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទទួលបានកាតឌីជីក្លឹប!

Digi Club card
Oriental Princess Spa - 25% - 012 397 777/ 092 111 119 - 25%
Minoshe Underwear Shop - 10% - 023 213 189 / 093 326 555 - minoshecam@yahoo.com 10%
Jolly Baby and Kid - 10% - 023 6555 117 / 012 655 117 - minoshecam@yahoo.com 10%
Gold Lion Hotel - 10% - (855) 12 612 290/ 34 663 17 555 - goldlion@tourkh.com 10%
Nikon - HGB - 15% - 023 988 067-068/ 023 988 066 - info@nikoncambodia.com 15%
MOONRIVER - 8% - 017 585 766 - 8%
IORA - 8% - 023 997 009 - 8%
Heat Wave - 8% - 017 585 766 - 8%

Search by category Show all categories

» Automotive» Business Services» Education» Entertainment
» Food & Beverages» Personal Care» Shopping» Stationery
» Technology & Communication

 • Angkor Thom Book Center is well known book store selling all kind of books and stationaries offer 10% discount. Available at: #261, Kampuchea Krom Blvd and #161,Mao Tse Tung Blvd
  Info: 012 448 989 | www.atbc.com.kh     Map
  10%

  Discount

 • PBC is well known book store selling all kind of books and stationery offering 5% discount except Cartridges, Toners, Papers, Machines, Luxury Pens, Electrovic devices.  Available at: First branch at No. 435, Preah Monivong Second branch in front of National Assembly Third branch at No. 759-761, 93┴432 and Forth branch at No. 2, St. 271┴ 2002, south of Heng Ly Market.
  Info: 060233336 / 023216292/ 023216282 | www.pbc.com.kh     Map
  5%

  Discount

 • Gift Shop is shop selling Gifts, souvenirs, cute stuffs, T-shirt, Bag as well as provide delivery service offer 10% discount to any purchase from 10$ up. Available at: #65, St.105, Sangkat Boeng Prolet, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 017 600 338 | www.facebook.com/giftshopfanclub     Map
  10%

  Discount

 • Avanti Trading is a reach option upcoming fashion shop and best brands lady products offer 15% discount
  Info: 012 752 972 | info@avanti-trading.com     Map
  15%

  Discount

 • Life Beauty Care is beauty care shop in Phnom Penh offer 10% discount on service. Available at: No.473, Mornivong Blvd, S.k Beng Brolit, Kh. 7Makara, Phnom Penh
  Info: 012 970 188/ 023 210 058 |     Map
  10%

  Discount

 • Gift House is selling gift products offer 10% for purchase any gift from $10 up. Available at: No. 200, St. 19, Sangkat Chey Chumneas, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  Info: 099 818 282 |     Map
  10%

  Discount

 • Oriental Princess Spa is well known spa service with many year experience located in Phnom Penh and Siem Riep offer 25% discount. Available at: #54, St 108, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  Info: 012 397 777/ 092 111 119 |     Map
  25%

  Discount

 • The Central Spa is good spa service with many year experience located in Siem Riep offer 25% discount. Available at: #35, Sivutha Blvd, Siem Reap (In-front of Hotel De La Paix) #31, Sivutha Blvd, Siem Reap
  Info: 012 397 777/ 092 111 119 |    
  25%

  Discount

 • Kampuchea Dental Clinic is one of the largest, complete dental cares hospitals in Cambodia. It provides all patients access to state-of art technology and high quality of facilities, offer 10% on service. Available at all branches of Kampuchea Dental Clinic
  Info: 023 987 111/ 017 555 665 | www.kampucheadental.com     Map
  10%

  Discount

 • X-Style Clothes Shop is a fashionable and stylish man clothes shop, offer 15% discount. Available at: No.145, St. 118, Sangkat Phsa Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, in front of Norton University (Old Market) and behind the royal palace
  Info: 010 333 368 |     Map
  15%

  Discount

 • Minoshe Underwear Shop is the biggest woman underwear in Phnom Penh exclusively imported a recognized brand name woman underwear with good quality, offer 10% discount. Available at: #83E0 St. Preah Sihanuk and #110E0, Monivong Blvd
  Info: 023 213 189 / 093 326 555 | www.facebook.com/minoshe.cambodia     Map
  10%

  Discount

 • Jolly Baby and Kid is the biggest baby and kid clothes shop in Phnom Penh exclusively imported many kinds of stylish, trendy, smart, and fashionable clothes, offer 10% discount. Available at: No. 79PCE 1.2 St.128 and No.175A St. Mao Tse Tong.
  Info: 023 6555 117 / 012 655 117 | www.facebook.com/JollyBabyKids     Map
  10%

  Discount

 • Nature Republic Cosmestic Shop provides Korean brand name product on beauty care for women and men. Available at: #16, St.108; #51C, St.214; store#127&128, 129Ao, Olympic Market;Sovanna Shopping Center, ground floor;Sorya Shopping Center,1st floor.
  Info: 023 223 367 | www.naturerepublic.co.kr/eng/     Map
  5%

  Discount

 • PROFESSIONAL IT GROUP CO.,LTD Kaspersky Distributor, Computers and Parts Wholesale, offer 10% on Kaspersky security software. Available at: #172, St. Kampuchea Krom, Sk. Mitapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 017 288 882/ 015 999 969/ 023 883 972 | acc@pit-group.com     Map
  10%

  Discount

 • Eye Care is a well-known optic shop that is available for all kinds of high quality of frames, lenses, contact lenses with free computerized eye testing, offer 15% discount. Available at all branches of Eye Care
  Info: 016 556 601/ 023 991 148 | www.eyecareoptic.biz     Map
  15%

  Discount

 • Kool Collection is a man clothes shop of the on date, fashionable, cool style clothes. (Offer 10% off to all product except T-shirt) Available at: #177, Street19, Sangkat Chaktokmuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, behind the national museum
  Info: 023 214 509 | www.facebook.com/koolcollectionpage     Map
  10%

  Discount

 • Cambridge Child Development Center Strives to bring out the best in every child through a conducive and nurturing environment with teachers who are... Available at: # 21A, Street 302, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan chamkarmon,
  Info: 023 229 333 | www.cambridgecdc.net     Map
  5%

  Discount

 • Farlin is the most professional baby care product collection, offer 5% discount. Available only at Farlin Monivong, #129, Monivong Blvd, and Farlin Mao Tse Tong : 175 A, Mao Tse Tong Blvd Phnom Penh
  Info: 023 228 555, 098 906 222, 098 911 000 | www.farlin.com.kh     Map
  5%

  Discount

 • Mothers en Vogue is for the stylist mom who loves her child, herself and mother nature, offer 8% discount. Available at Mother en Vogue, # 153, Norodom Blvd, Phnom Penh
  Info: 023 885 222, 098 906 222 | www.mothersenvogue.com.kh     Map
  8%

  Discount

 • Cambridge International School of Cambodia is a primary school accepting children from grade 1 to 6 with UK FPC curriculum, offer 10% discount. Available at #21A, St. 302, S/K Beong Keng Kang I , Phnom Penh
  Info: 023 229 333/ 098 982 222 | www.cambridgeisc.com     Map
  10%

  Discount

 • Suor Sdey Dental Clinic Suor Sdey Dental Clinic is a dental clinic equipped with modern dental equipment with professional dentists who have many years experience in dental care. Available at: No. 177, St. 63, corner of St. 278, SK. BKK I, Kh CM , PP
  Info: 012 979 831/ 016 682 868/012857 656 |     Map
  10%

  Discount

 • La Reine Fashion Providing a fashionable elegent female clothes and boutique offering 10% discount. Available at: #57, Sihanouk Blvd;, Sangkat Chaktomuk, Khan Duan Penh, Phnom Penh,
  Info: 023 215 717 |     Map
  10%

  Discount

 • Gold Lion Hotel is the best budget hotel in Sihanouk province with good service and all kinds of comfortable rooms. Available at: Street Freedom, at the west of Two Lion Round, Sihanouk province
  Info: (855) 12 612 290/ 34 663 17 555 | www.tourkh.com     Map
  10%

  Discount

 • Yako Technology is a professional IT distributor bringing Printer Consumables, Computer Peripherals, PC Spare Parts,Digitals, Software, Networks, Multimedia, Brand Laptop, Tablet PC,etc. Available at: 5th floor,IT Mall, Canadia Tower, PP
  Info: 010/013 728 228 | www.yakocomputer.com     Map
  10%

  Discount

 • Pisey Clothing Shop Various of pretty and nice girl clothes and butiques are collected at Pisey Clothing Shop. Available at: #250, Kampuchea Krom (St.128), Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • The Best Fashion is a collection of fashionable man clothes that you can decorate your fashionable life. Available at: #145, #98Eo, Street Kampuchea Krom, Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara Phnom Penh and #104Eo, Street 139
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • New Man Fashion Shop is where you can find various of stylish and fashionable man clothes. Available at: #254, Kampuchea Krom (St.128), Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • Green International School GIS aim to provide quality education with healthy and friendly learning and growing enviroment for children from age 2.5 to 6years. Available at: Street 28 kruosar, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  Info: 023 633 1233/ 097 8866 177 |     Map
  5%

  Discount

 • Noodle House Restaurant Menu with noodle, in soup, salad, fried curry in the thai style. Available at: #32AE, St.130, Sangkat Phsa Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  Info: 077 919 110 | www.noodlehouse.info     Map
  10%

  Discount

 • Kepseaside Guesthouse is a best-budget guesthouse with nice view, big space, comfortable rooms, good service and free wifi serving many kinds of food, steam, sauna... Available at: Road 33A, Thmey Village, Prey Thom Commune, Kep Province
  Info: 012 684 241/ 098 858 580/ 036 668 4241 | www.tourkh.com     Map
  5%

  Discount

 • Futaba Garage is a car garage that repair all kinds of vehicle with a good service and quality. Available at: No.153, St.182, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 023 647 63 33 |     Map
  5%

  Discount

 • AnnieToys.com is a handmade gifts, toys and accessories shop. Only unique and high quality products. Available on web store www.annietoys.com and in the shop at #6-7, street 250, Phnom Penh, behind Telecom Cambodia
  Info: 077 228 823 | www.facebook.com/theannietoys    
  10%

  Discount

 • Tips & Toes Massage is Phnom Penh's first professional nail care salon and offer expert nail care in partnership with well known brands such as OPI and Bodia Nature. Available at: #17BEo, St. 278, Phnom Penh
  Info: 092 148 033 |     Map
  10%

  Discount

 • Chanails Salon a unisex salon presenting the town's best waxes, snazzy and modern nail-art designers and all that makes you feel great from the tips of your feet all the way up to of your head. Available at: #111, St. Sothearos, Phnom Penh
  Info: 023 987 789/ 081 890 818 |     Map
  10%

  Discount

 • Hang Neak Hotel HangNeak Hotel's Management and experienced staff is committing to provide you with a relaxing and comfortable stay. HangNeak Hotel opens 24/7 with access to 24 hours security and affordable price. Available at: #14 E0, St. 201, Sangkat Toulsvayprey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  Info: 023 6666 238 |     Map
  15%

  Discount

 • Mr. Man Fashion is selling all kinds of modern and fashionable MAN and WOMEN clothes. Available at: #347, Street 215 next to DN traffic light, Phnom Penh
  Info: 015 509 690/ 076 66 66 511/ 069 939 339 |     Map
  15%

  Discount

 • K&K is professional in modern water purifier machine for home and factory user and supplies electronic home appliance such as rice cooker, thermos pot,portable steam sauna with famous brand from Japan. Available at: 320C, Street 271 North West of Heng Ly Market.
  Info: 012 785 298 | knkelectronic@ymail.com     Map
  15%

  Discount

 • Portor School International Kindergarten provides an effective and innovative curriculum which fulfills the needs of each and every student aged 2-6, with cultural diversity and individual learning styles. Available at: Villa 193A, St.200, Sangkat Beung Rang, Phnom Penh
  Info: 012 518 950/ 011 222 669/ 023-212279 |     Map
  50%

  Discount

 • Kampuchea Medical Analysis is a laboratory in Cambodia offers a comprehensive range of blood tests for diagnosis, management and prevention of a wide variety of diseases. Available at: #228B, St. 146,Teok Laak II ;#4A, St. 105, Toul Tumpoung II, Phnom Penh
  Info: 012 878 627/ 012 907 147/ 077 867 947 |     Map
  10%

  Discount

 • iFood wants you, your family, your friends and your colleagues to relax and enjoy the taste of original. Available at: #49, St. 161, Sangkat Boeung Pro Lit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 023 213 358/ 098 216 358 | www.facebook.com/iFoood     Map
  10%

  Discount

 • Nikon - HGB is the only authorized distributor of original Nikon camera and its accessories in Cambodia with warranty and trusted service from experience professional technician. Available at: # 30, Russian Blvd, Sk.Phsar Depo III, Phnom Penh
  Info: 023 988 067-068/ 023 988 066 |     Map
  15%

  Discount

 • Korea Daegu Fatima Medical Center is the only one representative office of Korea Daegu Fatima Hospital. Representative Office: InterContinental Hotel, Ground Floor, Unit 32-33B
  Info: 023 424 528/ 077 957 768 | www.fatima.or.kr     Map
  5%

  Discount

 • Boy Style Fashion is a fashion shop retailing and wholesaling new modern clothes for teenager. Available at: #215, St. 139 and #142, St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 012919113 / 012797905 |     Map
  20%

  Discount

 • Rith Pich Garage is repiaring all kinds of cars by computer scan tool. RTP Express Auto Service and Spare Parts. Available at: #55, St.230, Sangkat Phsar Deum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 012 999 855/ 015 999 855 |     Map
  10%

  Discount

 • K.I.M Tools is the leading tools and hardware supplier in Cambodia that provide customers with quality products at a competitive price. Available at: No. 244A, Yothapol Khemarak Phoumin (St. 271),Phnom Penh
  Info: 016 830 278/ 017 593 127 | www.kimtools.com     Map
  5%

  Discount

 • Vimean Tip Petroleum Station is providing actual quality Singapore brand petroleum (BVM) with competitive price.(Offer 12% off on petroleum and engine oil, 2$ off on cosmic engine oil, and 5% off on mart product exclude water). Available at: #304, Monivong Blvd, SK Chaktomuk, PP
  Info: 012 676 766/ 023 637 61 88 |     Map
  12%

  Discount

 • Comfort Aircon installs, maintenance, repairs, and supplies Air-con and materials. (Offer 10% off on service and 2$ off on product). Available at: #124AEo, Corner st.63 and 228, Sangkat Chaktomok, Phnom Penh
  Info: 060 999 556 |     Map
  10%

  Discount

 • Uber Life is a premium retail outlet selling a range of quality leather shoes, bags and accessories in Phnom Penh, Cambodia. Available at: #45B E0, Street 240, Phnom Penh
  Info: 023 215 452 | www.youareuber.com     Map
  10%

  Discount

 • The Steak Kitchen The 1st Steak House with Reasonable Price in Phnom Penh! Available at: 5th floor of Sovanna Shopping Center& 4th floor of Soriya Shopping Center, Phnom Pen, Cambodia
  Info: 023 215 980 |     Map
  5%

  Discount

 • Khmer Noodle Koh Kong Delicious and hygiene Khmer noodle in a very comfortable place is available at Khmer Noodle Koh Kong Available at: No. 96, Corner St.193 and 338, Sangkat Tuol Svay Prei 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  Info: 012 211 110/ 097 206 99 99 |     Map
  5%

  Discount

 • CANNES BOUTIQUE The kids Clothes fashion shop that you can find all the fashionable and comforting fashion clothes with the best quality of original imported brands for your lovely kids. location: #84, St289,SangkatBoeungkak II, Khan ToulKok, Phnom Penh
  Info: 023 666 0510 / 096 666 7068 | http://www.facebook.com/CannesBoutique     Map
  10%

  Discount

 • Sour Kea Restaurant & Cafe wants you, your family, your friends and your colleagues to relax and enjoy the taste of original. located at: Building 39 Street 315, Sangkat Beouk Kork II, Khan Toul kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia,
  Info: 023 884 399 - 016 834 777 - 011 834 777 | https://www.facebook.com/Sourkearestaurantandspa/     Map
  10%

  Discount

 • First International Cambodian-American School FICAS, the first International Cambodian-American School, established in 1993 with a very high standard of education set to serve the quality of education. Address: # 66 + 205, Street 208, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh,
  Info: 069 323 272 017 788 939 | https://www.facebook.com/pg/ficas.kh/about/?ref=page_internal     Map
  30%

  Discount

 • T-Bone SteakHouse Enjoy the fine taste of a perfect beef steak cooked to your specifications Available at: #392, Monivong Boulevard, Phnom Penh
  Info: 012 900 138 | www.tbone-steakhouse.com     Map
  15%

  Discount

 • Noodle Tree Purely Traditional Khmer Cuisine especially Num Bagnchok! available at #32, st 606 Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 077 449 044 |     Map
  10%

  Discount

 • King Optics The shop where you can find the best consultant to protect your eyes. A place where you can find all model of all style and fashionable glasses! #151, St 154, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  Info: 012647181 |     Map
  5%

  Discount

 • Noni Juice ទឹកញសុខភាព /NONI JUICE /상황버섯 노니 모링가 is a​ place selling fruit extract from 100% natural without chemical, hygiene, and high quality Available at: on Sothearos Blvd, 200m from Stop Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 012 844 223/016 844 223 |     Map
  10%

  Discount

 • PDApro プロ Sell all kinds Phone Accessory & Power Bank Available at: Lot 2032, Second Floor, Aeon Mall Phnom Penh, Cambodia
  Info: 077 255 587 |     Map
  20%

  Discount

 • Hello 4U Hello 4 U in Phnom Penh, Cambodia. Classified as Mobile Entertainment & Installation, Mobile (Cellular) Telephone Services & Supplies... Available at: 9 branches in Phnom Phenh which head office is at #211 Eo, St. 13 corner of St.172, Sangkat Cheychumnas, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 015 299991 | www.kakrona.com     Map
  15%

  Discount

 • Graco is the most professional baby care product collection, offer 8% discount. Available at: No. 16C, Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh
  Info: 098 875 222 |     Map
  8%

  Discount

 • Apprica is the most professional baby care product collection, offer 5% discount. Available at: No. 16C, Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh
  Info: 098 875222 |     Map
  8%

  Discount

 • MOONRIVER Be inspired by MOONRIVER’s signature women’s dresses with her statement prints, high quality fabrics and seamless tailoring. MOONRIVER brings a creative and feminine energy to her custom made apparel. Available at: No. 151G, Street. 154-Sorya, Phnom Penh
  Info: 017 585 766 | https://facebook.com/poshedition/     Map
  8%

  Discount

 • IORA is the leading regional women’s clothing brand offering a wide range of wearable and accessible clothing since 1998. available at: No. 29D, Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh, 023 213 876 No. 151G, Street. 154-Sory, Phnom Penh, 017 585766  
  Info: 023 997 009 | https://facebook.com/poshedition/     Map
  8%

  Discount

 • Heat Wave is about the passion for women’s journeys – providing a modern woman with stylish and well-made heels, giving her confidence and comfort in her daily journey in life. Available at two location: No. 151H, Street. 154-Sorya, Phnom Penh and No. 31Aeo, Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh
  Info: 017 585 766 | https://facebook.com/heatwavecambodia/     Map
  8%

  Discount

 • nArA oLinE sHop nArA OnLinE sHop brings new brand with good quality and suitable price to Cambodia Market. nArA OnLinE sHop will offer special discount 5% form Original product and 10% for simple product on all fix price. Available at: #168, St.215 (Nehru BLvd), Sangkat Vielvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 012/069 202 552 | https://www.facebook.com/naraonlineshopping     Map
  10%

  Discount

 • Galaxy Sport Club is a place for Football entertainment. Available at: Phum Morl, Sk. Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia (Along Street to Chamkardoung infront of Sambomeas pagoda, 400m far from Spean Dek)
  Info: 017 851 017/ 093 470 042 |     Map
  20%

  Discount

 • Farmlink Coffee & Bakery is a warm and friendly-environment coffee shop with great drinks. "Farmlink Coffee & Bakery" takes great pleasure to satisfy your caffeine cravings. Farmlink, fresh coffee from the farm. Soothing aroma with an unforgettable taste. Available at #148C, Russian Federation Blvd, Sangkat Tuek L'ak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh,Cambodia
  Info: 023 632 8602 | www.farmlinkcoffee.com   www.facebook.com/farmlinkcoffee   Map
  10%

  Discount

 • PREMIUM is a man clothes shop fashionable, cool style clothes. (Offer 30% off to all product) Available at #6E0, St. 19 Group41, Sangkat Chey Chumnas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 098 339979 |   www.facebook.com/farmlinkcoffee   Map
  30%

  Discount

 • Bao Bao is shop sell technologies product, kind of doll which import from outside countries. Available at #141A, Stree 271, Beoung Salang, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 085 441552 | baobaoagent.com     Map
  5%

  Discount

 • Sea View Boutique Hotel is a best-budget hotel with nice view, big space, comfortable rooms, good service and free wifi serving many kinds of food, steam, sauna, Swimming Pool...... Available at Phom#3 Street3, Krong Preh Sihanouk, Preh Shihanouk province, Cambodia
  Info: 015 326 602/ 012 204 111 | www.seaviewboutiquehotel.com     Map
  10%

  Discount

 • ភូមិសាច់អាំង168 You will have a good time and good taste of Food which have a clean environment. #12, Street 187 Corner Street 528 Sangkat Beoung Kork1 Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia Or #5 Street 187 Phum 7 Sangkat Tumnup Teouk Khan Chamkarmorn Phnom Penh Cambodia.
  Info: 0967244440/ 086780168 | https://www.facebook.com/phumsachang168psadermtkov/?fref=ts     Map
  10%

  Discount

 • The Chill Pub and Restaurant #132, Samdech Sothearos Blvd (3), Aeon Mall, Ground Floor, Phnom Penh
  Info: 089 2 8888 7 |     Map
  7%

  Discount

 • CHILI BAKERY is a warm and friendly-environment cake shop with good taste.  Available at #276, St. 184, Sangkat Beoung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 081 800 676/ 012 681 707 | www.facebook.com/chilibakery   www.chilibakery.com   Map
  10%

  Discount