ផ្នែកលក់ :  098 800 906
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 (ទូរស័ព្ទ & ទូរសារ)
ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក  
គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ឌីជីជាដៃគូដែលអ្នកគួរទុកចិត្តបានសំរាប់តំរូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ជាមួយសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត ដែលមានល្បឿនលឿន និងទុកចិត្តបានរបស់ឌីជី លោកអ្នកអាចផ្តោតទៅ លើអ្វីដែលអ្នកចោទ​សំខាន់លើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។​

អ្នកមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាននោះទេ តែអ្នកនឹងអាចប្រើវា​បានយ៉ាងសកម្ម​ដើម្បីភាព រីកចំរើននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​របស់អ្នកផងដែរ។

បង្កើនការរីកចំរើនលូតលាស់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ សេវាអ៊ីនធឺណិត ឌីជី៖

  អាជីវកម្មខ្នាតតូច អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម អាជីវកម្មខ្នាតធំ
សេវាប្រចំាខែ $59 $89 $149
ល្បឿនពេលថ្ងៃ
(ពីម៉ោង ៧ព្រឹក -​ ៨យប់)
30 Mbps 60 Mbps 100 Mbps
ល្បៀនពេលយប់
(ពីម៉ោង ៨យប់-​៧ព្រឹក)
10 Mbps 15 Mbps 15 Mbps
ល្បឿនអាប់ឡូត មិនកំណត់

 

  • រួមបញ្ចូលពន្ធរួចហើយ
  • លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវអនុវត្តន៏

 

សូមទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ របស់យើង៖
០៩៨ ៨០០ ៩០៦ | corp.sales@digi.com.kh