ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 / 023 22 77 66
  093 22 77 66 (ផ្ញើរសារប៉ុណ្ណោះ)
  E-support

ឌីជីក្លឹប

សន្សំសំចៃជាមួយឌីជីរាល់ពេលទិញទំនិញ ការញ៉ាំអាហារ ការថែរក្សាសុខភាពនិងសំរស់ ព្រមទាំងសេវាកំសាន្ត នានា។

អតិថិជននីមួយៗមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់កាតឌីជីក្លឹប។ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃភ្លាមៗពីជាង១៥០ហាងមានដូចជា៖ ហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន និងទីកន្លែងដ៏ទៃ​ទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់ឌីជីឥលូវនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទទួលបានកាតឌីជីក្លឹប។

Digi Club card
Master Suki Soup - 7% - 023 888 889/ 081 588 885 - 7%
Oriental Princess Spa - 25% - 012 397 777/ 092 111 119 - 25%
Sokhah Fitness Club - 10% - 023 985 999 - 10%
Minoshe Underwear Shop - 10% - 023 213 189 / 093 326 555 - minoshecam@yahoo.com 10%
Jolly Baby and Kid - 10% - 023 6555 117 / 012 655 117 - minoshecam@yahoo.com 10%
Nikon - HGB - 15% - 023 988 067-068/ 023 988 066 - info@nikoncambodia.com 15%
Gold Lion Hotel - 10% - (855) 12 612 290/ 34 663 17 555 - goldlion@tourkh.com 10%
Iknow.com.kh - 25% - 023 226 226, 088 97 98 656, 088 97 98 646, - 25%
New Collection - 10% - 023 990 020 - 10%
The Place - 10% - 023 992 777 - 10%

Search by category Show all categories

» Automotive» Business Services» Education» Entertainment
» Food & Beverages» Personal Care» Shopping» Stationery
» Technology & Communication

 

 • Angkor Thom Book Center
  is well known book store selling all kind of books and stationaries offer 10% discount. Available at: #261, Kampuchea Krom Blvd and #161,Mao Tse Tung Blvd
  Info: 012 448 989 | www.atbc.com.kh     Map
  10%

  Discount

 • PBC
  is well known book store selling all kind of books and stationery offering 5% discount. Available at: No. 435, Preah Monivong/ in front of National Assembly/ No. 759-761, 93┴432/ No. 2, St. 271┴ 2002, south of Heng Ly Market
  Info: 012 656 969/ 023 222 299 | www.pbc.com.kh     Map
  5%

  Discount

 • Master Grill
  is best service restaurant with many branches in Phnom Penh and other province offer 3% discount. Available at all branches of Master Grill
  Info: 081 788 886/ 081 788 882 | www.mastersukisoup.com     Map
  3%

  Discount

 • Master Suki Soup
  is suki soup in Cambodia with many branches located in Phnom Penh and other provinces offer 7% discount. Available at all branches of Master Suki Soup
  Info: 023 888 889/ 081 588 885 | www.mastersukisoup.com     Map
  7%

  Discount

 • PDApro プロ
  Sell all kinds Phone Accessory & Power Bank Available at: Lot 2032, Second Floor, Aeon Mall Phnom Penh, Cambodia
  Info: 077 255 587 |     Map
  20%

  Discount

 • Gift Shop
  is shop selling Gifts, souvenirs, cute stuffs, T-shirt, Bag as well as provide delivery service offer 10% discount to any purchase from 10$ up. Available at: #65, St.105, Sangkat Boeng Prolet, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 017 600 338 | www.facebook.com/giftshopfanclub     Map
  10%

  Discount

 • Avanti Trading
  is a reach option upcoming fashion shop and best brands lady products offer 15% discount
  Info: 012 752 972 | info@avanti-trading.com     Map
  15%

  Discount

 • Pachem Dental Clinic
  is the best dental clinic in Cambodia offer 10% discount. Available at all branch of Pachem Dental Clinic
  Info: 023 996 888/ 017 300 300 | www.pachemdental.com     Map
  10%

  Discount

 • Life Beauty Care
  is beauty care shop in Phnom Penh offer 10% discount on service.
  Available at: No.473, Mornivong Blvd, S.k Beng Brolit, Kh. 7Makara, Phnom Penh

  Info: 012 970 188/ 023 210 058 |     Map
  10%

  Discount

 • Gift House
  is selling gift products offer 10% for purchase any gift from $10 up. Available at: No. 200, St. 19, Sangkat Chey Chumneas, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  Info: 099 818 282 |     Map
  10%

  Discount

 • The Mou Coffee
  is a comfortable cafe shop serving tasty Coffee, Frappe, Italian Soda, Tea, Chiller (without Milk), Smoothie (without Milk), Juice, also Food and Pastry. Available at: #93A, St.360, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 076 2000123 | www.themoucoffee.com     Map
  10%

  Discount

 • Oriental Princess Spa
  is well known spa service with many year experience located in Phnom Penh and Siem Riep offer 25% discount. Available at: #54, St 108, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  Info: 012 397 777/ 092 111 119 |     Map
  25%

  Discount

 • The Central Spa
  is good spa service with many year experience located in Siem Riep offer 25% discount. Available at: #35, Sivutha Blvd, Siem Reap (In-front of Hotel De La Paix) #31, Sivutha Blvd, Siem Reap
  Info: 012 397 777/ 092 111 119 |    
  25%

  Discount

 • Sokhah Fitness Club
  There are swimming pool, steam and sauna, cool and hot water, gymnastics, table tennis, aerobics... Available at: No. 113, Mao Tse Toung (St. 245), Parkway Square, Ground Floor, Phnom Penh
  Info: 023 985 999 | www.sokhahclub.com     Map
  10%

  Discount

 • Ken Suki Soup Restaurant
  specializes in delicious and reasonably priced cuisine, including own house specialties and other customer favorites. Available at: No. 21ABC, Tchecoslovaquie (St. 169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 023 6914 655/ 077-081-085 776 655 | www.kensuki.com     Map
  10%

  Discount

 • Tutti Frutti
  is not only just yogurt. The taste and quality of yogurt is simply unmatched from USA with substantial health benefits, offer 5% discount. Available at: No. 321, Sisowath Blvd, Phnom Penh and No. 126 Norodom Blvd. ( Bonna Business Centre)
  Info: 023 986 707/ 015 999 674/ 010 474 383 | www.tfyogurt.com     Map
  5%

  Discount

 • Kampuchea Dental Clinic
  is one of the largest, complete dental cares hospitals in Cambodia. It provides all patients access to state-of art technology and high quality of facilities, offer 10% on service. Available at all branches of Kampuchea Dental Clinic
  Info: 023 987 111/ 017 555 665 | www.kampucheadental.com     Map
  10%

  Discount

 • Red Wine House
  is a high class bar exclusively offering a vast and expansive selection of wines from around the world with variety of tasty food, offer 15% on lounge downstairs. Available at: No.12, St.315, S.k Boeng Kok1, Kh. Tulkork, Phnom Penh
  Info: 023 880 740/ 011 919 555 | www.redwinehc.com     Map
  15%

  Discount

 • X-Style Clothes Shop
  is a fashionable and stylish man clothes shop, offer 15% discount. Available at: No.145, St. 118, Sangkat Phsa Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, in front of Norton University (Old Market) and behind the royal palace
  Info: 010 333 368 |     Map
  15%

  Discount

 • Hang Neak Dental Clinic
  Hangneak Dental Clinic provide dental service and is expert in porcelain dental prothodontics, Implants, orthodontics, endodontics, etc, offer 15% discount. Available at: #546-548, St. 128, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Phar Depo II, Khan Toul Kork, PP
  Info: 023 6666 238 |     Map
  15%

  Discount

 • Women-Baby's Center Anna
  is a special training Pregnancy School, helping a woman understood oneself during pregnancy period and take off fear of childbirth, offer 7% discount. Available at: KT Tower, Room 403, 4th floor, #23, St. 112, Khan Toul Kork, PP
  Info: 066 800 921 | www.wbcanna.com     Map
  7%

  Discount

 • Minoshe Underwear Shop
  is the biggest woman underwear in Phnom Penh exclusively imported a recognized brand name woman underwear with good quality, offer 10% discount. Available at: #83E0 St. Preah Sihanuk and #110E0, Monivong Blvd
  Info: 023 213 189 / 093 326 555 | www.facebook.com/minoshe.cambodia     Map
  10%

  Discount

 • Jolly Baby and Kid
  is the biggest baby and kid clothes shop in Phnom Penh exclusively imported many kinds of stylish, trendy, smart, and fashionable clothes, offer 10% discount. Available at: No. 79PCE 1.2 St.128 and No.175A St. Mao Tse Tong.
  Info: 023 6555 117 / 012 655 117 | www.facebook.com/JollyBabyKids     Map
  10%

  Discount

 • Nature Republic Cosmestic Shop
  provides Korean brand name product on beauty care for women and men. Available at: #16, St.108; #51C, St.214; store#127&128, 129Ao, Olympic Market;Sovanna Shopping Center, ground floor;Sorya Shopping Center,1st floor.
  Info: 023 223 367 | www.naturerepublic.co.kr/eng/     Map
  10%

  Discount

 • PROFESSIONAL IT GROUP CO.,LTD
  Kaspersky Distributor, Computers and Parts Wholesale, offer 10% on Kaspersky security software. Available at: #172, St. Kampuchea Krom, Sk. Mitapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 017 288 882/ 015 999 969/ 023 883 972 | acc@pit-group.com     Map
  10%

  Discount

 • Nikon - HGB
  is the only authorized distributor of original Nikon camera and its accessories in Cambodia with warranty and trusted service from experience professional technician. Available at: # 30, Russian Blvd, Sk.Phsar Depo III, Phnom Penh
  Info: 023 988 067-068/ 023 988 066 |     Map
  15%

  Discount

 • Eye Care
  is a well-known optic shop that is available for all kinds of high quality of frames, lenses, contact lenses with free computerized eye testing, offer 15% discount. Available at all branches of Eye Care
  Info: 016 556 601/ 023 991 148 | www.eyecareoptic.biz     Map
  15%

  Discount

 • Kool Collection
  is a man clothes shop of the on date, fashionable, cool style clothes. (Offer 10% off to all product except T-shirt) Available at: #177, Street19, Sangkat Chaktokmuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, behind the national museum
  Info: 023 214 509 | www.facebook.com/koolcollectionpage     Map
  10%

  Discount

 • iFood
  wants you, your family, your friends and your colleagues to relax and enjoy the taste of original. Available at: #49, St. 161, Sangkat Boeung Pro Lit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 023 213 358/ 098 216 358 | www.facebook.com/iFoood     Map
  10%

  Discount

 • Fresh Pizza
  The first Cambodian Pizza shop owned by real Cambodians. Fresh Pizza regularly offers 10% off and 1 free 1 with a cup of Pepsi on Tuesday and Friday. Available at: #464, St.163, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  Info: 092 410 004 | www.freshpizza.biz     Map
  10%

  Discount

 • DIY MART
  is a shop ,selling power and construction tools and equipment,offers 3% on BOSCH brand product and 5% on others. Sovanna Super Market, 5th floor, store #30; 32; 36; 38
  Info: 012 776 385/ 016 670 670 |     Map
  5%

  Discount

 • Vimean Tip Petroleum Station
  is providing actual quality Singapore brand petroleum (BVM) with competitive price.(Offer 12% off on petroleum and engine oil, 2$ off on cosmic engine oil, and 5% off on mart product exclude water). Available at: #304, Monivong Blvd, SK Chaktomuk, PP
  Info: 012 676 766/ 023 637 61 88 |     Map
  12%

  Discount

 • Comfort Aircon
  installs, maintenance, repairs, and supplies Air-con and materials. (Offer 10% off on service and 2$ off on product). Available at: #124AEo, Corner st.63 and 228, Sangkat Chaktomok, Phnom Penh
  Info: 060 999 556 |     Map
  10%

  Discount

 • Cambridge Child Development Center
  Strives to bring out the best in every child through a conducive and nurturing environment with teachers who are...
  Available at: # 21A, Street 302, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan chamkarmon,

  Info: 023 229 333 | www.cambridgecdc.net     Map
  5%

  Discount

 • Farlin
  is the most professional baby care product collection, offer 5% discount.
  Available only at Farlin Monivong, #129, Monivong Blvd, and Farlin Mao Tse Tong : 175 A, Mao Tse Tong Blvd Phnom Penh

  Info: 023 228 555, 098 906 222, 098 911 000 | www.farlin.com.kh     Map
  5%

  Discount

 • Mothers en Vogue
  is for the stylist mom who loves her child, herself and mother nature, offer 10% discount.
  Available at Mother en Vogue, # 153, Norodom Blvd, Phnom Penh

  Info: 023 885 222, 098 906 222 | www.mothersenvogue.com.kh     Map
  10%

  Discount

 • Cambridge International School of Cambodia
  is a primary school accepting children from grade 1 to 6 with UK FPC curriculum, offer 10% discount.
  Available at #21A, St. 302, S/K Beong Keng Kang I , Phnom Penh

  Info: 023 229 333/ 098 982 222 | www.cambridgeisc.com     Map
  10%

  Discount

 • Moon Car Wash
  provides good car care service, offer 10% discount on engine oil change, seat washing, car polishing and engine wash. Available at: #160, St.261, Phum 7, Sangkat Toeuk Laak, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 015/017 584 040 |     Map
  10%

  Discount

 • Raya Boutique
  Raya Boutique is fashion shop providing international brand name and high quality purses, wallet, shoes, belt and other accessories for woman and man. Available at: #179Eo, Ang Duong Blvd (110), Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
  Info: 012-016 731 137 | www.facebook.com/raya.boutique     Map
  10%

  Discount

 • Portor School International Kindergarten
  provides an effective and innovative curriculum which fulfills the needs of each and every student aged 2-6, with cultural diversity and individual learning styles. Available at: Villa 193A, St.200, Sangkat Beung Rang, Phnom Penh
  Info: 012 518 950/ 011 222 669/ 023-212279 |     Map
  50%

  Discount

 • True Coffee
  is a warm and friendly-environment coffee shop with great drinks. "TrueCoffee" takes great pleasure to satisfy your caffeine cravings.
  Available at: #213, Preah Monivong and #19Eo, St. 310, Phnom Penh

  Info: 023 6666 223/ 077 999 883/ 089 532 323 |     Map
  10%

  Discount

 • Galaxkate
  is a wonderful skate rolling floor that you can enjoy rolling and rocking your body with nice popular rock music. Available at: Dream Land
  Mon - Fri: 10:00 am - 9:00 pm, Sat - Sun: 10:00 am - 9:30 pm

  Info: 061 888 138 | www.facebook.com/Galaxkate     Map
  5%

  Discount

 • Suor Sdey Dental Clinic
  Suor Sdey Dental Clinic is a dental clinic equipped with modern dental equipment with professional dentists who have many years experience in dental care. Available at: No. 177, St. 63, corner of St. 278, SK. BKK I, Kh CM , PP
  Info: 012 979 831/ 016 682 868/012857 656 |     Map
  10%

  Discount

 • King Optics
  The shop where you can find the best consultant to protect your eyes. A place where you can find all model of all style and fashionable glasses! #151, St 154, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  Info: 012647181 |     Map
  5%

  Discount

 • Hello 4U
  Hello 4 U in Phnom Penh, Cambodia. Classified as Mobile Entertainment & Installation, Mobile (Cellular) Telephone Services & Supplies... Available at: 9 branches in Phnom Phenh which head office is at #211 Eo, St. 13 corner of St.172, Sangkat Cheychumnas, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 015 299991 | www.kakrona.com     Map
  15%

  Discount

 • La Reine Fashion
  Providing a fashionable elegent female clothes and boutique offering 10% discount. Available at: #57, Sihanouk Blvd;, Sangkat Chaktomuk, Khan Duan Penh, Phnom Penh,
  Info: 023 215 717 |     Map
  10%

  Discount

 • Gold Lion Hotel
  is the best budget hotel in Sihanouk province with good service and all kinds of comfortable rooms. Available at: Street Freedom, at the west of Two Lion Round, Sihanouk province
  Info: (855) 12 612 290/ 34 663 17 555 | www.tourkh.com     Map
  10%

  Discount

 • Kampuchea Medical Analysis
  is a laboratory in Cambodia offers a comprehensive range of blood tests for diagnosis, management and prevention of a wide variety of diseases. Available at: #228B, St. 146,Teok Laak II ;#4A, St. 105, Toul Tumpoung II, Phnom Penh
  Info: 012 878 627/ 012 907 147/ 077 867 947 |     Map
  10%

  Discount

 • Uber Life
  is a premium retail outlet selling a range of quality leather shoes, bags and accessories in Phnom Penh, Cambodia.
  Available at: #45B E0, Street 240, Phnom Penh

  Info: 023 215 452 | www.youareuber.com     Map
  10%

  Discount

 • Kiwi Mart Shop
  is your favorite 24h convenience stores, offering 5% off to any purchasing from 20$ up exclude phone card. You can find 10 Shops of Kiwi Mart around in Phnom Penh. Available at: 1. #288, St. 232, corner St. 113, Sangkat Beong Prolit, Khan 7Makara, PP 2. #151, St 154, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh 3. Sokimex Station Norodom Blvd corner St.4 Sangkat Tonle Basac, Kh.Chamkarmon, PP 4. #19CE0, St. 360, corner St. 105 Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmon, PP 5. Sokimex station, St. 182 corner St. 245, Sangkat Toek Laork III, Khan Toul Kork, PP 6. #26, St. 110, corner St. 5, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daunpenh, PP 7. #150, St. 630, Sangkat Chbar Ampov I, Khan Meanchey, PP 8. #160, St. 257, Sangkat Teok Laork I, Khan Toul Kork, PP 9. St. 271 corner Monivong Blvd, Sangkat Phsar Deum Tkov, Khan Chamkarmon, PP 10. #160 & 162, St. 161, corner St. 182, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, PP
  Info: 023 215 028 |     Map
  5%

  Discount

 • Yako Technology
  is a professional IT distributor bringing Printer Consumables, Computer Peripherals, PC Spare Parts,Digitals, Software, Networks, Multimedia, Brand Laptop, Tablet PC,etc. Available at: 5th floor,IT Mall, Canadia Tower, PP
  Info: 010/013 728 228 | www.yakocomputer.com     Map
  10%

  Discount

 • Pisey Clothing Shop
  Various of pretty and nice girl clothes and butiques are collected at Pisey Clothing Shop. Available at: #250, Kampuchea Krom (St.128), Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • The Best Fashion
  is a collection of fashionable man clothes that you can decorate your fashionable life. Available at: #145, #98Eo, Street Kampuchea Krom, Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara Phnom Penh and #104Eo, Street 139
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • New Man Fashion Shop
  is where you can find various of stylish and fashionable man clothes. Available at: #254, Kampuchea Krom (St.128), Sangkat Mithapheap, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 011 230 550/ 011 668 261 |     Map
  10%

  Discount

 • Green International School
  GIS aim to provide quality education with healthy and friendly learning and growing enviroment for children from age 2.5 to 6years. Available at: Street 28 kruosar, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  Info: 023 633 1233/ 097 8866 177 |     Map
  5%

  Discount

 • E-garage
  provides a good car care service that you can believe in.
  Available at: #131B, St. 271, Sangkat Beung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh & #199, St.598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

  Info: 012 809 967/ 016 355 888/ 016 571 888 |     Map
  5%

  Discount

 • Khmer Noodle Koh Kong
  Delicious and hygiene Khmer noodle in a very comfortable place is available at Khmer Noodle Koh Kong Available at: No. 96, Corner St.193 and 338, Sangkat Tuol Svay Prei 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  Info: 012 211 110/ 097 206 99 99 |     Map
  5%

  Discount

 • T-SHOP
  Sell all kinds of T-Shirt Design, Sticker Design, Power Bank & Phone Accessory Available at: Shop G215, G216, G217, G218, Phsar Pencil Riverside, Phnom Penh
  Info: 099 897 999 / 010 565 355 |     Map
  10%

  Discount

 • Noodle House Restaurant
  Menu with noodle, in soup, salad, fried curry in the thai style.
  Available at: #32AE, St.130, Sangkat Phsa Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh

  Info: 077 919 110 | www.noodlehouse.info     Map
  10%

  Discount

 • Motor Cafe
  is a comfortable cafe shop with good view garden serving tasty coffee, western foods, mix fruits, Cocktails. Available at: #76, Sothearos Blvd, Phnom Penh
  Info: 023 999 299 |     Map
  10%

  Discount

 • K.I.M Tools
  is the leading tools and hardware supplier in Cambodia that provide customers with quality products at a competitive price. Available at: No. 244A, Yothapol Khemarak Phoumin (St. 271),Phnom Penh
  Info: 016 830 278/ 017 593 127 | www.kimtools.com     Map
  5%

  Discount

 • Noni Juice
  ទឹកញសុខភាព /NONI JUICE /상황버섯 노니 모링가 is a​ place selling fruit extract from 100% natural without chemical, hygiene, and high quality Available at: on Sothearos Blvd, 200m from Stop Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
  Info: 012 844 223/016 844 223 |     Map
  10%

  Discount

 • Kepseaside Guesthouse
  is a best-budget guesthouse with nice view, big space, comfortable rooms, good service and free wifi serving many kinds of food, steam, sauna... Available at: Road 33A, Thmey Village, Prey Thom Commune, Kep Province
  Info: 012 684 241/ 098 858 580/ 036 668 4241 | www.tourkh.com     Map
  5%

  Discount

 • Dermalogica
  is in the business of assisting salons to achieve international professionalism, gain respect and success in the skin care industry offering 3% off on product and 5% on service. Available at: #23, St. 310, Boeung Keng Kang I, Phnom Penh
  Info: 023 222 603 | www.dermalogica.com/us/     Map
  5%

  Discount

 • The Steak Kitchen
  The 1st Steak House with Reasonable Price in Phnom Penh!
  Available at: 5th floor of Sovanna Shopping Center& 4th floor of Soriya Shopping Center, Phnom Pen, Cambodia

  Info: 023 215 980 |     Map
  5%

  Discount

 • Mommy BBQ SOUP & BUFFET
  If you want to have a fun, relax, pleasant, full choices, delicious dinner, please come to Mommy BBQ&Soup buffet... Available at: Nº. 455, Street 310, Sangkat Boeung Keng Kang II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
  Info: 023 310 310/ 070 310 310 |     Map
  10%

  Discount

 • Boy Style Fashion
  is a fashion shop retailing and wholesaling new modern clothes for teenager. Available at: #215, St. 139 and #142, St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  Info: 012919113 / 012797905 |     Map
  20%

  Discount

 • Rith Pich Garage
  is repiaring all kinds of cars by computer scan tool. RTP Express Auto Service and Spare Parts. Available at: #55, St.230, Sangkat Phsar Deum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 012 999 855/ 015 999 855 |     Map
  10%

  Discount

 • Iknow.com.kh
  is the first products and services directory in Cambodia, offer 25% discount for advertising (Beside Home page)
  Email: marketing@iknow.com.kh, info@iknow.com.kh

  Info: 023 226 226, 088 97 98 656, 088 97 98 646, | www.iknow.com.kh    
  25%

  Discount

 • Auto Spa
  is a car wash center serving all car care service. Available at: #20Eo, St.288, Sangkat Boueng Keng Kang I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  Info: 012 862 196/ 016 862 196 |     Map
  10%

  Discount

 • Futaba Garage
  is a car garage that repair all kinds of vehicle with a good service and quality.
  Available at: No.153, St.182, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

  Info: 023 647 63 33 |     Map
  5%

  Discount

 • Llama Mart
  is your favorite 24h convenience stores, offering 5% off to any purchasing from 20$ up exclude phone card. Available at: #54AE0, St.148, corner St.15, Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daunpenh, PP
  Info: 023 215 028 |     Map
  5%

  Discount

 • AnnieToys.com
  is a handmade gifts, toys and accessories shop. Only unique and high quality products. Available on web store www.annietoys.com and in the shop at #6-7, street 250, Phnom Penh, behind Telecom Cambodia
  Info: 077 228 823 | www.facebook.com/theannietoys    
  10%

  Discount

 • Tips & Toes Massage
  is Phnom Penh's first professional nail care salon and offer expert nail care in partnership with well known brands such as OPI and Bodia Nature. Available at: #17BEo, St. 278, Phnom Penh
  Info: 092 148 033 |     Map
  10%

  Discount

 • Chanails Salon
  a unisex salon presenting the town's best waxes, snazzy and modern nail-art designers and all that makes you feel great from the tips of your feet all the way up to of your head. Available at: #111, St. Sothearos, Phnom Penh
  Info: 023 987 789/ 081 890 818 |     Map
  10%

  Discount

 • CmixS
  is house cleaning group that provides service on clean solution, pest control solution, termite management, engineering and constructions.
  Info: 012 978 296/ 097 79 79 196 | www.cmixs.com    
 • Tan Tan Restaurant
  is a comfortable restaurant decorated in Khmer Thai concept serving Khmer Thai foods for lunch and dinner. Available at: #32, Street 432, Sangkat Toul Tum Poung I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
  Info: 098 939 385 |     Map
  10%

  Discount

 • Korea Daegu Fatima Medical Center
  is the only one representative office of Korea Daegu Fatima Hospital.
  Representative Office: InterContinental Hotel, Ground Floor, Unit 32-33B

  Info: 023 424 528/ 077 957 768 | www.fatima.or.kr     Map
  5%

  Discount

 • Hang Neak Hotel
  HangNeak Hotel's Management and experienced staff is committing to provide you with a relaxing and comfortable stay. HangNeak Hotel opens 24/7 with access to 24 hours security and affordable price. Available at: #14 E0, St. 201, Sangkat Toulsvayprey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  Info: 023 6666 238 |     Map
  15%

  Discount

 • Star CD
  is available for all kinds of CD, VCD, DVD of Hollywood movie, PS2 games, PC game, computer software... Available at: #99, st. 315, Sangkat Boeung Kok 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, in front of De Castale Diamond 18 Floors.
  Info: 016 809 192/ 012 382 590 |     Map
  10%

  Discount

 • Edison Electric Cambodia (EEC)
  is the largest decorative lighting shop in Cambodia offering 10% off to any purchasing from 1,000$ up and 5% to under 1,000$ excluded LED Lamp. Available at: #46, Samdech Pan (St. 214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  Info: 023 211 125/ 017 911 125 | www.mwgroup.com.kh/eec     Map
  10%

  Discount

 • Graco
  is the most professional baby care product collection, offer 8% discount. Available at: No. 16C, Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh
  Info: 098 875 222 |     Map
  8%

  Discount

 • Apprica
  is the most professional baby care product collection, offer 5% discount. Available at: No. 16C, Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh
  Info: 098 875222 |     Map
  8%

  Discount

 • CARINO
  is a boutique shop selling many kinds of new beautiful fashionable women shoes, purse, bag and other accessories. Available at: #27Eo, Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh
  Info: 023 221 014 | www.carinofashion.com   sales@carinofashion.com   Map
  7%

  Discount

 • Chub-chubs.com

  Info: | www.chub-chubs.com     Map
  10%

  Discount

 • Mr. Man Fashion
  is selling all kinds of modern and fashionable MAN and WOMEN clothes. Available at: #347, Street 215 next to DN traffic light, Phnom Penh
  Info: 015 509 690/ 076 66 66 511/ 069 939 339 |     Map
  15%

  Discount

 • K&K
  is professional in modern water purifier machine for home and factory user and supplies electronic home appliance such as rice cooker, thermos pot,portable steam sauna with famous brand from Japan. Available at: 320C, Street 271 North West of Heng Ly Market.
  Info: 012 785 298 | knkelectronic@ymail.com     Map
  15%

  Discount

 • Ming Wouy Furniture City
  is the largest home furniture company in Cambodia offering 10% off to any purchasing from 1,000$ up and 5% to under 1,000$ excluded KDK product, HC Product and AE Product. Available at: #53, Samdech Pan , Phnom Penh
  Info: 023 992 777 | www.mwgroup.com.kh/furniture     Map
  10%

  Discount

 • Ang Kim Heng Shop
  The shop that you can find all kind of electric product with good quality! Available at: # 226, St. 217(charl de Gaulle Blvd) Sangkat Orussey 2, Khan 7Makara, Phnom Penh
  Info: 023 63 64 226; 012/015 611 982 |     Map
  3%

  Discount

 • CANNES BOUTIQUE
  The kids Clothes fashion shop that you can find all the fashionable and comforting fashion clothes with the best quality of original imported brands for your lovely kids. location: #84, St289,SangkatBoeungkak II, Khan ToulKok, Phnom Penh
  Info: 023 666 0510 / 096 666 7068 | http://www.facebook.com/CannesBoutique     Map
  10%

  Discount

 • Stanford American School
  Provide the excellent and unique English Programs in which make you succeed in your career. All classes are taught by highly qualified foreign teachers. #157CD, St.113, Sk Boeung Keng kang 3, ChamKar Morn, Phnom Penh
  Info: 012 866 795/023 650 2146 | www.stanfordas.com     Map
  15%

  Discount

 • T-Bone SteakHouse
  Enjoy the fine taste of a perfect beef steak cooked to your specifications Available at: #392, Monivong Boulevard, Phnom Penh
  Info: 012 900 138 | www.tbone-steakhouse.com     Map
  15%

  Discount

 • City Suki Restaurant
  you will have a good time and good taste of soup which have a clean environment. #46BIS, St 289,Sangkat Boeng Kork 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 099 82 86 86 | www.citysukirestaurant.com     Map
  15%

  Discount

 • Magnolia Restaurant
  the best restaurant that you can enjoy the good taste of food in a good environment #55 st Pasteur (51) corner 242, Phnom Penh
  Info: 012 529 977 |     Map
  5%

  Discount

 • Magnolia Wrap & Roll
  the best Vietnamese food in Phnom Penh. No. 253, Trasak Paem (St. 63), 12302 Phnom Penh
  Info: 016 529 977 |     Map
  5%

  Discount

 • Noodle Tree
  Purely Traditional Khmer Cuisine especially Num Bagnchok! available at #32, st 606 Khan Toul Kork, Phnom Penh
  Info: 077 449 044 |     Map
  10%

  Discount